header images
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
watermark

Zadanie Badawcze Nr 1

Opracowanie merytorycznych kryteriów reprezentatywnego wyboru najcenniejszych zabytków tekstowych: starodruków, archiwaliów, zapisów kultury symbolicznej, spośród wszystkich dziedzin polskiej kultury oraz wyłonienie na ich podstawie kanonicznego korpusu zabytków piśmiennictwa polskiego do roku 1600 podlegającego digitalizacji.

W ramach tego zadania badawczego zostały opracowane metody doboru kryteriów wyodrębnienia reprezentatywnego wyboru najcenniejszych zabytków tekstowych, recenzja opracowanej metody jak również jej weryfikacja w oparciu o recenzję. Po wyłonieniu kanonu zabytków piśmiennictwa część kanonu została zinwentaryzowana i zdigitalizowana.

dotted line

W wykonanie tego etapu zaangażowane były cztery jednostki: BN, NDAP, IBL PAN i IH PAN.

dotted line

IBL PAN oraz IH PAN zostały wybrane do wykonania tego zadania ze względu na doświadczenie, prowadzone badania i bogaty dorobek naukowy z zakresu metodologii nauk historii literatury, historii, archiwistyki i innych nauk pomocniczych oraz krytyki źródeł powstałych w epokach, których dotyczy projekt EAZPP. Oba Instytuty zatrudniają najwybitniejszą kadrę naukową, skupioną w specjalistyczych pracowniach i zespołach:

    IBL PAN:
  • Pracownia Literatury Średniowiecza,
  • Pracownia Literatury Renesansu i Baroku,
  • Zespół badawczy "Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej".
  • IH PAN:
  • Zakład nauk pomocniczych historii i edytorstwa,
  • Pracownia dziejów społeczeństwa i kultury średniowiecznej,
  • Pracownia dziejów nowożytnych,
  • Pracownia atlasu historycznego.
dotted line

BN została wybrana ponieważ dysponuje doświadczeniem w zakresie digitalizacji dóbr kultury. Od 2005 r. działa w niej Komisja ds. kwalifikacji zbiorów bibliotecznych do digitalizacji, której zadaniem jest kwalifikowanie materiałów ze zbiorów BN do digitalizacji, ustalanie jej kolejności oraz opracowanie długofalowego planu digitalizacji zbiorów i ich upowszechniania w wersji elektronicznej. BN posiada również bazy danych obejmujące zbiory specjalne, między innymi bazy rejestrujące stare druki (Centralny Katalog Starych Druków, w skład którego wchodzi Centralny Katalog Poloników XVI wieku), rękopisy i zbiory ikonograficzne.

partners