header images
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
watermark

Hubert Wajs

Miejsce zatrudnienia, stanowisko, pełnione funkcje

 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, dyrektor

Daty i miejsca uzyskania stopni naukowych

 • magistra - 1980 - Uniwersytet Warszawskim, Instytut Historyczny
 • doktora - 1986 - Instytut Historii PAN w Warszawie

Ważniejsze publikacje

 • Powinności feudalne chłopów na Mazowszu od XIV do początku XVI w. (w dobrach monarszych i kościelnych), Wrocław 1986
Artykuły:
 • Rejestry podskarbiego Hinczki z lat 1393-1395 (bruliony a czystopis), „Archeion”, 91, 1993, s. 45-60
 • Bolimów w świetle „Regestrum” z 1510 r., „Regiony”, nr 3(74), 1994, s. 119-132
 • Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego, ISAD(G), „Archiwista Polski”, 1996, nr 2, s. 57-59
 • Źródła do dziejów średniowiecznego i wczesnonowożytnego Czerwińska w zbiorach AGAD w Warszawie W: Dzieje klasztoru w Czerwińsku, Lublin 1997, s. 25-30
 • Problemy archiwalne z dokumentami elektronicznymi na przykładzie doświadczeń Australii, Ameryki Północnej i Europy, W: Archiwa Polskie wobec wyzwań XXI wieku, Radom 1997
 • Dokumenty elektroniczne a aktualne przepisy prawne, „Archiwista Polski”, 1998 nr 1, s. 35-40
 • Archiwa elektroniczne – problemy postępowania z informacjami zapisanymi na nośnikach komputerowych. Społeczeństwo Informacyjne, „Archiwista Polski”, 1998, nr 4, s. 34-44
 • Archiwa wobec dokumentów elektronicznych – podstawowe pytania, W: Konferencja okrągłego stołu ‘Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego’ Warszawa 2000, s. 59-62
 • Polska droga do standaryzacji opisu archiwalnego W Archiwa w postaci cyfrowej, pod red. E. Rosowskiej, Warszawa 2003, s. 9-15
 • The “Metrica Regni” Project: The Polish experience of EAD, “Journal of Archival Organization”, Vol. 3, nr 2/3 2005, s. 139-146
Wydawnictwa Źródłowe:
 • Bullarium Poloniae, t. III i IV ed. I. Sułkowska-Kuraś et S. Kuraś, Romae 1988-1992, indeksy (HWs)
 • Rachunki Królewskie z lat 1393-1395 I 1412, Rachunki Podrzęctwa Krakowskiego, Rachunki Stacji Nowosądeckiej, ed. Hubert Wajs, Warszawa 1993
 • Rachunki podskarbiego Andrzeja Kościeleckiego z lat 1510-1511, ed. Hubert Wajs i Anna, Kraków 1997
 • Matricularum Regni Poloniae Summaria, pars VI 1573-1574, ed. Maria Woźniakowa, Warszawa 1999 – indeksy (HWs)
Wystawy:
 • Polska – tradycje parlamentaryzmu do 1791 r. Wystawa w Parlamencie Europejskim pod patronatem Ewy Tomaszewskiej Bruksela I 2009 r. (Katalog, komisarz wystawy)
Tłumaczenia:
 • Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego, ISAD(G), Warszawa 1995
 • Angelika Menne-Haritz, Dostęp do archiwów, czyli przeformułowanie archiwalnego paradygmatu, „Archeion”, t. 104, 2002, s. 68-96.
 • Wskazówki dotyczące ‘dobrych praktyk’ przy wdrażaniu EAD opracowane przez RLG W: Archiwa w postaci cyfrowej, pod red. E. Rosowskiej, Warszawa 2003, s.77-100
 • Abby Smith, Dlaczego przekształcać na postać cyfrową? W: Archiwa w postaci cyfrowej, pod red. E. Rosowskiej, Warszawa 2003, s.104-116
 • Amanta Blunden, Digital preservation: brytyjski powszechny spis ludności z 2001 r. W: Archiwa w postaci cyfrowej, pod red. E. Rosowskiej, Warszawa 2003, s.122-131
 • Eric Ketelaar, ‘Cyfrowe życie’ w archiwum dla ludzi, „Archeion”, t. 107, 2004, s. 149-160
 • Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego, ISAD(G) Wersja 2, Warszawa 2005
 • Międzynarodowy Standard Opisu Instytucji z Zasobem Archiwalnym (tłumaczenie z angielskiego dokumentu International Council On Archives „ISDIAH — International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings; wersja robocza w Internecie: http://www.postdiploma.pl/ISDIAHr.pdf)

Udział w konferencjach, grantach i projektach badawczych, wyróżnienia oraz inna działalność

 • Od 2009 r. Hubert Wajs prowadzi zajęcia z zarządzania dokumentacją współczesną na Studiach Podyplomowych w IH UW oraz ze studentami niestacjonarnymi specjalizacji archiwalnej Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Jest jednym z autorów i koordynatorów projektów internetowych realizowanych przez Archiwa Państwowe – Archiwum Główne Akt Dawnych we współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerowa (NASK): „Skarby Archiwów”, „Miasta w dokumencie archiwalnym”, „U źródeł polskiej demokracji” oraz wydawcą dwóch projektów internetowych także z NASK „Skarby doby Piastowskiej ze zbiorów AGAD w postaci cyfrowej w Katalogu Skarbów Dziedzictwa Narodowego w portalu Polska.pl” i „Skarby doby Andegaweńskiej ze zbiorów AGAD … w portalu Polska.pl”. Od roku 2004 zajmuje się wdrażaniem Encoded Archival Description – jako formy udostępniania inwentarzy archiwalnych AGAD w Internecie
 • W 2009 r. był komisarzem wystawy w Parlamencie Europejskim: „Polska ~ tradycje parlamentaryzmu do 1791 r. zorganizowanej pod patronatem Ewy Tomaszewskiej, Posłanki do Parlamentu Europejskiego.
partners