header images
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
watermark

Adam Manikowski

Miejsce zatrudnienia, stanowisko, pełnione funkcje

 • 1969-73 - asystent i doktorant w Instytucie Historycznym UW
 • 1973- 2001 kolejno starszy asystent, adiunkt, docent i profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, w latach 1990-1993 - dyrektor Instytutu
 • 1988-94 - docent i profesor w PWST w Warszawie (obecnie Akademia Teatralna)
 • 1993-1997 Dyrektor Naczelny Biblioteki Narodowej w Warszawie
 • 2002 do chwili obecnej docent w Instytucie Historii PAN w Warszawie.

Daty i miejsca uzyskania stopni naukowych

 • magistra – 1969 r. - Instytut Historyczny UW
 • doktora – 1976 r. - Instytut Historyczny UW
 • doktora habilitowanego – 1987 - Instytut Historyczny UW na podstawie pracy: Społeczeństwo elitarnej konsumpcji. Toskańskie przędsiębiorstwo arystokratyczne Lorenzo Strozzi w XVII w.

Ważniejsze publikacje:

 • Les soieries italiennes et l"activité des commerçants italiens des soieries en Pologne en XVIIé siècle, „Melanges des Ecole Française de Rome” 88, 1976, s. 823–844
 • Il commercio italano di tessuti di seta in Polonia nella seconda metà del XVII secolo, Varsavia 1983
 • The Sad Consequences of a Florentine Nobleman"s Marriage, W: Renaissance Studies in Honor of Craig Hugh Smyth, t. 1, Florence 1985
 • Społeczeństwo elitarnej konsumpcji, Warszawa 1987
 • Il ritratto di un Palazzo dall"interno: gli Strozzi nel Seicento, Palazzo Strozzi. Metà Millenio, Roma 1989, s. 81–94
 • Mercato polacco per i prodotti di lusso e l"offerta commerciale di Luca nel Seicento, W: Lucca e l"Europa degli affari (secoli XV–XVII). Atti del Convegno internazionale di studi, Lucca 1989, s. 287–230
 • Toskańskie przedsiębiorstwo arystokratyczne w XVII w., Warszawa 1991 (poprawiona i zmieniona wersja Społeczeństwa elitarnej konsumpcji)
 • Czy siedemnastowieczna Rzeczypospolita była anomalią wśród państw wczesnonowożytnych?, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 22, 1992
 • Luksusowe nieporozumienia, W: Europa i świat w XVII wieku, red. A .Mączak, Warszawa 1992
 • Angielskie paradoksy, W: Rzeczpospolita – Europa XVI–XVIII wiek. Próba konfrontacji, Warszawa 1999, s. 29–41
 • Budżet jednego życia, W: Między polityką a kulturą, red. C. Kuklo, Warszawa 1999, s. 357–369
 • Library Automation. Fortunes and Miseries in Poland, W: Library Automation in Transitional Societies, red. A. Lass, R.E. Quandt, Oxford University Press, New York–London 2000, s. 22–27
 • Molte parole pochi fatti – poca caccia e molti cacciatori. Papiestwo i system włoski w XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 45, 2001, s. 169–181

Udział w konferencjach, grantach i projektach badawczych, wyróżnienia oraz inna działalność

 • Zamawiany projekt badawczy: PBZ-KBN 11/H01/99/02: Polska na przełomie tysiącleci, temat 3: Modele ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej w XV–XVIII wieku na tle porównawczym – kierownik tematu; współwykonawcy: prof. prof. W. Kriegseisen, C. Kuklo, A. Mączak, A. Wyczański; instytucja koordynująca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; okres realizacji 2000/2003
 • 1977, 1988 - Ēcole Française de Rome, og. 4 miesiące;
 • 1981-1983 - Hanna Kiel's Fellow w Villa i Tatti. The Harvard University Center for Italian Rennaissance Studies,
 • 1984 - Jean Monnet Fellow, European University Institute we Florencji
 • V-VI 1998 visiting professor Maison des Sciences de l'Homme w Paryżu.
 • 1999/2000 visiting professor, Hebrew University in Jerusalem
 • V-VI 2002 visiting professor Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu.

Oficer Legii Honorowej, 1996,
Złota odznaka Zasłużony Białostocczyźnie, 1998

partners