header images
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
watermark

Halina Manikowska

Miejsce zatrudnienia, stanowisko, pełnione funkcje

 • Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
 • kierownik Pracowni Dziejów Społeczeństwa i Kultury Średniowiecznej
 • Profesor Nadzwyczajny w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania stopni naukowych

 • doktora – 1977 rok w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego: „Pobożność kół dworskich w Europie Środkowej w XIII i I połowie XIV w.” (promotor: Benedykt Zientara)
 • Doktora habilitowanego – 1993, IH PAN, Warszawa: Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993 (nagroda Wydziału I Nauk Społecznych PAN im. Joachima Lelewela)
 • doc. w Instytucie Historii PAN
 • profesor nadzwyczajny w Katedrze Italianistyki UW

Ważniejsze publikacje:

 • Zwischen Askesis und Modestia. Buß- und Armutsideale in polnischen, böhmischen und ungarischen Hofkreisen im 13. Jahrhundert, „Acta Poloniae Historica” 47, 1983, s. 33–53
 • Polizia e servizi d’ordine a Firenze nella seconda metá del XIV secolo, „Ricerche Storiche” XVI, 1986, nr 1, s. 17–38
 • „Accor’ uomo. Il „popolo” nell’amministrazione della giustizia a Firenze durante il XIV secolo, „Ricerche Storiche” 18, 1988, nr 3, s. 523–549
 • Il controllo sulle città. Le istituzioni dell’ordine pubblico nelle cittá italiane dei secoli XIV e XV, W: Città e servizi sociali nell’ Italia dei secoli XII–XV. Atti del dodicesimo Convegno Internazionale di studi tenuto a Pistoia nei giorni 9–12 ottobre 1987, Pistoia 1990, s. 481–511
 • Funkcje pisma w życiu publicznym późnośredniowiecznej Florencji. Uwagi na marginesie badań nad alfabetyzacją, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 35, 1990, s. 23–37
 • Świadomość regionalna na Śląsku w późnym średniowieczu, W: Państwo – naród – stany w świadomości wieków średnich, red. A. Gieysztor, S. Gawlas, Warszawa 1990, s. 253–267
 • „Alta voce et sono tube premisso”. Heroldzi miejscy – między władzą a społeczeństwem, W: Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1992, s. 169–176
 • Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993
 • The Florentine communal prison – Le Stinche – in the fourteenth century, „Acta Poloniae Historica” 71, 1995, s. 133–160
 • Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 1995 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, 2)
 • Andegaweni, w: Dynastie Europy, red. A. Mączak, Warszawa–Kraków 1997 (wyd. 2, 2004), s. 47–78
 • Kultura Polski Średniowiecznej. XIV–XV w., red. nauk. B. Geremek [współautor], Warszawa 1997
 • Feudalizm w Europie średniowiecznej i nowożytnej, red. H. Manikowska, J. Kochanowicz, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 58, 1998 (nr monograficzny)
 • Le culte des saints patrons de villes dans l’archidiocèse de Gniezno au bas moyen âge, w: Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Àge et à l’époque moderne. Approche comparative, red. M. Derwich, M. Dmitriev, Wrocław 1999, s. 161–181
 • Melioratio terrae and System Transformations on Lands to the East of the Odra during the Thirteenth Century and the Late Middle Ages, w: Poteri economici e poteri politici. Sec. XIII–XVIII. Atti della „Trentesima Settimana di Studi”, 27 aprile–1 maggio 1998, red. S. Cavaciocchi, Firenze 1999, s. 303–323
 • Noc listopadowa 1526 roku we Wrocławiu (czyli o pożytkach płynących z reformacyjnego obrazoburstwa dla badań mediewistycznych), W: Między polityką a kulturą, red. C. Kuklo, Warszawa 1999, s. 341–350
 • La topographie sacrée de la ville, le cas de Wrocław – XII–XV s., W: L’antropologie de la ville médiévale – ses aspects materiels et culturels, red. M. Tymowski, Warszawa 1999, s. 65–82
 • Wrocławski „liber indulgentiarum” z końca XV w., W: E scientia et amicitia. Studia poświęcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa–Pułtusk 1999, s. 131–144
 • Princeps fundator w przedlokacyjnym Wrocławiu. Od Piotra Włostowica do Henryka Brodatego, W: Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2000, s. 37–57
 • Translatio Jerozolimy do Wrocławia, w: Kościół, kultura, społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, red. W. Brojer, Warszawa 2000, s. 63–75
 • Ostatnia droga heretyka. Kaźń fra’ Michele minoryty we Florencji w 1389 r., W: Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), Warszawa 2001, s. 373–390
 • Średniowieczne miasta-państwa na Półwyspie Apenińskim, W: Rozkwit średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2001, s. 250–378
 • L’aristocrazia nelle „sedes regni principales” della Polonia del secolo XII, W: Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi, red. L. Gatto, P. Supino Martini, t. 1–2, Firenze 2002, t. 1, s. 341–358
 • Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, 3)
 • Klasztor żeński w mieście, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 62, 2002, s. 7–46
 • Religijność miejska, W: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, 3), s. 11–34
 • La Pologne sous l’influence des Angevins de Hongrie, W: Les Princes angevins du XIIIe au XVe siècle. Un destin européen. Actes des journées d’étude des 15 et 16 juin 2001 organisées par l’Université d’Angers et les Archives départementales de Maine-et-Loire, red. N.-Y. Tonnerre, E. Verry, Rennes 2003 (Collection „Histoire”), s. 247–264
 • Sodoma i Gomora w czternastowiecznej Florencji, W: Źródło: teksty o kulturze średniowiecznej ofiarowane Bronisławowi Geremkowi, red. W. Brojer, Warszawa 2003, s. 103–134
 • Les couvents féminins dans les villes médiévales de L’Europe du Centre-Est, W: La femme dans la société médiévale et moderne (Actes du colloque de Nieborów 6-8 juin 2002), Varsovie 2005, s. 113–140.
 • Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), t. 1–2, Prague 2005, t. 1, red. H. Manikowska, J. Pánek, współpr. M. Holý
 • Political Identities of Towns in Central Europe during the Late Middle Ages, W: Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), t. 1, red. H. Manikowska, J. Pánek, współpr. M. Holý, Prague 2005, s. 135–159.
 • Der Breslauer „liber indulgentiarum” und andere Quellen zur Erforschung spätmittelalterlichen Pilgerfahrten, „Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau” 47/48 (2006/2007), s. 47–64 (tłum. artykułu nr 76)
 • Le corporazioni e il potere cittadino nelle città dell’Europa Centro-Orientale, W: Tra economia e politica: Le corporazioni nell’Europa Medievale. Atti del centesimo Convegno di studi tenuto a Pistola nei giorni 13–16 maggio 2005, Pistola 2007, s. 257–274
 • Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1: Struktury kościelno-publiczne, red. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa 2008 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, 4)
 • Geografia sakralna miasta, W: Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1: Struktury kościelno-publiczne, red. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa 2008 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, 4), s. 95–131
 • Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008 (Monografie FNP)
 • Wpływ środowiska uniwersyteckiego na kulturę religijną w modelu recepcji kultury, W: Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1: Struktury kościelno-publiczne, red. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa 2008 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, 4), s. 441–458

Inna działalność:

 • Redaktor naczelny „Acta Poloniae Historica”
 • Redaktor „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych”
 • Członek zagraniczny Deputazione di Storia Patria per la Toscana
 • Autorka podręczników licealnych do historii średniowiecza
partners