header images
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
watermark

Kazimierz Kozłowski

Miejsce zatrudnienia i stanowisko

 • Archiwum Państwowe w Szczecinie – dyrektor w latach 1975-2007
 • Zakład Historii Społecznej i Badań Regionalnych w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego - kierownik
dotted line

Daty i miejsca uzyskania stopni naukowych

 • doktora – 1980 r. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • doktora habilitowanego – 1995 r. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • profesora nadzwyczajnego – 1999 r. Uniwersytet Szczeciński
 • profesora tytularnego – 2004 r. – Prezydent RP
 • profesora zwyczajnego – 2006 r. – Uniwersytet Szczeciński
dotted line

Ważniejsze publikacje:

 • Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945–1955), Szczecin–Warszawa 2000
 • [red. i współaut.] Lata 1970–1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 2001
 • [red.] Muzealnicy, archiwiści i bibliotekarze szczecińscy w XX wieku, Stettiner Museumsangestellte, Archivare und Bibliothekare im 20. Jahrhundert, Szczecin 2002
 • [red. i współaut.] „Wasz Goździk naszym Goździkiem”. Droga życiowa i aktywność polityczna Lechosława Goździka, Szczecin 2002
 • Od Października ’56 do Grudnia ’70. Ewolucja stosunków społeczno-politycznych na Wybrzeżu (1956–1970), Szczecin 2002
 • [red. naukowa, wstęp i współautorstwo] Pomorze Zachodnie w latach 1945–2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, Szczecin 2005
 • Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945-2005). Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura, Szczecin 2007

Opracowanie źródeł historycznych, m.in.:

 • Źródła do dziejów kolektywizacji rolnictwa w powiatach Drawsko i Białogard (1950–1951), Szczecin 1992
 • Materiały źródłowe do „wydarzeń gryfickich” z 1951 r., Szczecin 1992
 • [red.] Wydarzenia polityczne 1956 roku na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 1997
 • Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. XII: Niemcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950, Szczecin 2004 [współred. i współaut.]
 • Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, t. XIV: Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (1945-1975), Szczecin 2007.
dotted line

Udział w konferencjach, grantach i projektach badawczych, wyróżnienia oraz inna działalność

 • [red., wstęp i współaut.] Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim. mity i rzeczywistość. Część II. Materiały z sesji naukowej z 5 grudnia 2002 r., Szczecin 2003
 • [red. i współaut.] Protestanci i katolicy pomorscy wobec hitleryzmu i stalinizmu. Protestanten und Katholiken in Pommern in der Zeit des Nationalsozialismus und Stalinismus. Materiały z sesji naukowej z 24 kwietnia 2002 r., Szczecin 2003 [współred. N. Buske]
 • [red., wstęp] Wokół dwuwładzy politycznej w latach 1980–1981. Kraj i region. Materiały z sesji naukowej z 6 grudnia 2002 r., Szczecin 2004 [współred. H. Komarnicki]
 • [red.] Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej z 27 czerwca 2003 r., Szczecin 2004 [współred. J. Mieczkowski]
 • [red. i współaut.] Pomorze militarne XII–XXI wiek. Materiały z I cz. sesji naukowej z 27 listopada 2003 r., Szczecin 2004 [współred. E. Rymar]
 • [red.] Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Stan wojenny w skali kraju i Pomorza Zachodniego. Informacje źródłowe i refleksje, Szczecin 2005
 • Europejskiej, streszczenia referatów z II Zachodniopomorskiego Kongresu Nauki, 7–9 grudnia 2005 [współred. J. Jasnowska]
 • [red.] Od Polski Ludowej do III RP w Unii Europejskiej. Pomorze Zachodnie 1945–2005, Materiały z sesji naukowej, 29 kwietnia 2005 r., Szczecin 2006.

Numer projektu: grant KBN nr 1 H01G 003 28, Projekt „Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). Społeczeństwo – Władza – Gospodarka”.

dotted line

Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, jednostka delegująca)

 • Współpraca z Archiwum Krajowym w Greifswaldzie do 2007
 • Szczecińskie Towarzystwo Naukowe - członek od 1977, członek Zarządu i redaktor naczelny wydawnictw 2003-2008
 • Polskie Towarzystwo Historyczne - członek od 1975, wiceprezes Oddziału w Szczecinie do 2000;
 • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich - członek od 1975, przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej od 2005
 • Instytut Kaszubski - członek od 2003, członek Zarządu od 2006
 • redaktor naczelny „Kroniki Szczecina” od 1984
 • członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Zachodniopomorskiego” od 2000
 • przewodniczący Rady Programowej Wydawnictw Źródłowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowego w Szczecinie
 • członek Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego od 1989
 • członek Rady Archiwalnej w Warszawie od 2002
 • przewodniczący Rady Naukowej Książnicy Pomorskiej od 2006
dotted line

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data)

 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2007 r.
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 2008 r.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – 2003 r.
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2003 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2002 r.
 • Nagroda Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – 2005 r.
partners