header images
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
watermark

Marek Andrzej Janicki

Miejsce zatrudnienia, stanowisko, pełnione funkcje

 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego – adiunkt

Daty i miejsca uzyskania stopni naukowych

 • magisterium w IH UW - 1996
 • doktorat w IH UW – 2002 na podstawie rozprawy "System wartości szlachty polskiej w świetle epigrafiki nagrobnej - XV-1 ćw. XVII w."

Ważniejsze publikacje

 • (wspólnie z Rafałem Jaworskim) Nad nową edycja listów króla Zygmunta Augusta. „Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, opr., wstęp i komentarze Irena Kaniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 647+1, il. 4 „Przegląd Historyczny”, XC, 1999, z. 3, s. 347-364
 • Jan Kochanowski po powrocie do ojczyzny i w dobie pierwszych sejmów egzekucyjnych (1559 - 1564). Pierwowzór czy wczesna redakcja fraszki „O Aleksandrzech?”, „Barok”, VI/2(12), 1999, s. 169-201
 • Zgon króla Zygmunta I i znaczenie fiducji w jego pobożności. List Jana Benedyktowicza Solfy do Jana Dantyszka i królowej Bony do córki Izabeli, „Studia Źródłoznawcze”, XXVII, 2000, s. 65-107
 • Datowanie płyty nagrobnej Filipa Kallimacha, „Studia Źródłoznawcze”, XLI, 2003, s. 19-43
 • Wolność i równość w języku prawno-politycznym oraz ideologii szlachty polskiej (od XIV do początku XVII w.). W: Łacina jako język elit, red. J. Axer, K. Tomaszuk, M. Janicki, Warszawa 2004, s. 73-107
 • Górnicki, Kochanowski, Nidecki – wspólne lektury, wzajemne inspiracje? Kilka uwag o środowisku humanistycznym kancelarii Zygmunta Augusta w Wilnie. W: Łukasz Górnicki i jego włoskie inspiracje, Materiały z sesji zorganizowanej przez Komisję Dziejów Odrodzenia i Reformacji przy Komitecie Nauk Historycznych PAN (Warszawa, 28-29 listopada 2003), red. P. Salwa, Warszawa 2005, s. 65-84
 • Zaginione inskrypcje poetyckie katedry wawelskiej (do końca XVI wieku), cz. 1: Epitafia biskupie i królewskie, „Studia Waweliana”, XI-XII, 2002/2003 [druk: 2004], s. 43-72
 • Tłumaczenie listu Iwana Groźnego do Zygmunta Augusta i jego rola w agitacji przed sejmem warszawskim 1563 r. W: Kancelaria królewska. Między władzą a społeczeństwem, część druga. Materiały konferencji naukowej, Kraków 14 kwietnia 2004, red. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk, Kraków 2006, s. 73-86
 • Aksjologiczne aspekty epigrafiki i ikonografii w Polsce późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. W: Dzieło sztuki: Źródło ikonograficzne, czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie, 15-18 września 2004, red. M. Fabiański, Warszawa 2005, s. 95-111
 • Inskrypcje fryzów Kaplicy Zygmuntowskiej, "Biuletyn Historii Sztuki", R. LXVII, 2005, nr 1-2, s. 131-141 - (wraz z T. Ososińskim) Ioannes Dantiscus correspondence with Sigmund von Herberstein, Warsaw-Cracow 2008 (Corpus epistularum Ioannis Dantisci, ed. by J. Axer and A. Skolimowska, Part II, vol 1)
 • Grunwald w tradycji polskiej od XV do XVII wieku. W: Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy, 15 lipca-30 września 2010, Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, t. I: Studia, Kraków 2010, s. 89-154
 • Bogurodzica. W: Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy, 15 lipca-30 września 2010, Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, t. II: Noty katalogowe, Kraków 2010, s. 177-183

Udział w konferencjach, grantach i projektach badawczych, wyróżnienia oraz inna działalność

Stypendysta Fundacji Lanckorońskich, Rzym 2001, Stanleya i Marty Garstków, University of Notre Dame (USA), 2006/2007. Stały współpracownik Pracowni Edytorstwa Źródeł Historycznych Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (dawniej OBTA UW) i uczestnik programu Rejestracji i Edycji Korespondencji Jana Dantyszka (1485-1548). Sekretarz IH UW do spraw naukowych 2005/2006. Członek Komisji Bibliotecznej Rady Naukowej IH UW, Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA

partners