header images
Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
watermark

Paulina Buchwald-Pelcowa

Miejsce zatrudnienia, stanowisko, pełnione funkcje

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – profesor od 1/10/2006
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie – profesor, obecnie ¼ etatu

Daty i miejsca uzyskania stopni naukowych

 • doktora – 1963 r. Uniwersytet Poznański
 • doktora habilitowanego – 1970 r. Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • profesora nadzwyczajnego – 1986 r.
 • profesora zwyczajnego – 1998 Uniwersytet Warszawski.

Ważniejsze publikacje

 • Emblematy jako genus jocosum. W: Dzieło literackie i książka w kulturze, red. nauk I. Opacki, przy współudz. B. Mazurkowej, Katowice 2002, s. 75-83
 • Prospekty wydawnicze z czasów saskich (1697-1763), „Roczniki biblioteczne” 46 (2002), s. 79-99
 • Drukowi winniśmy oświecenie naszego wieku. Rola książki w drodze ku oświeceniu, Warszawa, UW JJN i SB, 2003, s, 165
 • Godzisław Baszko i „Anegdota” czyli edytorskie nieporozumienia dwóch Józefów, Jabłonowskiego i Załuskiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae” 20-21 (2002-2003), s. 41-51
 • Kontynuacje i nowatorstwo w kulturze pierwszej Rzeczypospolitej. Myśli na początek nowego tysiąclecia, współaut. J. Pelc, część druga „Barok” 10 (2003), nr 2, s. 153-176
 • Rola jezuitów w kształtowaniu się związków emblematyki polskiej emblematyką niderlandzką, współaut. J.Pelc, „Barok” 10 (2003), nr 2, s. 9-31
 • Europejska respublica literaria o polskim Babinie. W: Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Lublin 2004, s.69-88
 • Jedna czy dwie wersje „Emblematów” Zbigniewa Morsztyna?. W: Od liryki do retoryki. W kręgu słowa i kultury. Praca ofiarowana profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim, pod red. J.Kadulskiej i R.Grześkowiaka, współaut. J. Pelc, Gdańsk 2004, s. 87-89
 • Historia literatury i historia ksiązki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecz po wiek XVIII. Kraków, TAiWPN Universitas, 2005, 734 s, 116 s. tabl.
 • „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem”. Faksymile wydanego w 1543 utworu Mikołaja Reja ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie, komentarzem opatrzyła P. Buchwald-Pelcowa, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2005 [2] k., [40] k. faks.
 • Książki, ich cenzura i rozpowszechnianie a aktach synodów wielkopolskich (1596-1632), „Odrodzenie i reformacja w Polsce”, L, 2006, s. 115-130.
 • Studia Rejowskie, Pułtusk, Akademia Humanistyczna, im. Aleksandra Gieysztora, 2006, s.132 (współaut.: Janusz Pelc).
 • Z książką i kwiatem w XVI Polsce. W: Literatura, historia, dziedzictwo. Prace… pod red. T. Chachulskiego i A. Grześkowiak-Krawicz, Warszawa 2006, s. 46-54
 • Censorship and the fight against it in the baroque period, “Acta Poloniae historica” 95, 2007, s. 41, 56
 • Garść okruchów z dziejów staropolskiej biografii, “Roczniki Biblioteczne” LI, 2007, s. 69-83
 • Antoni Chryzanty Łapczyński – tłumacz i autor. W: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, Warszawa 2008, s. 356-370
 • Wiersze Sarbiewskiego od druków ulotnych i zbiorów rękopiśmiennych do drukowanych : Profesor Jolancie Żurawskiej studia ofiarowane… Kraków – Warszawa – Napoli 2008, s. 57-66. Pod red./a cura di Nullo Minissi/e Wacław Walecki
 • 1600- talet i Polen-tider av oro och drömmar om ett lungt och rofylltliv, „Barock”. Specialnummer, 2007, s.45-51
 • O Kazimierzu Piekarskim – po latach. „Roczniki Biblioteczne” LIII, 2009, s. 5-21
 • Psałterz Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego i Melodiae na Psałterz Polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione. W: Mikołaj Gomółka… Sandomierz, 2009, s. 41-56
partners